کاشت مو همزمان FUT و FIT

موسسه ایران IRAN F.U.T) F.U.T) اولین مرکز کاشت مو میباشد که اقدام به انجام کاشت مو به روش FIT و FUT به صورت همزمان برای افزایش میزان تراکم نموده است.در این روش کاشت مو جهت افزایش تراکم و دریافت نتیجه بهتر کلینیک کاشت مو IRAN F.U.T از دو روش F.U.T و F.I.T بصورت همزمان استفاده می کند .