کاشت مو غیر استاندارد

کاشت مو غیر استاندارد

عوارضی نیز بطور اختصاصی اتفاق می افتد که زیبایی مناسب و کافی را به بیمار نمی دهد. مثلا اگر زاویه کاشت مو و جهت آنها و طراحی hair line مناسب و طبیعی نباشد، بیمار بعد از پیوند در پوست سر، مو دارد اما موها طبیعی و زیبا به نظر نمی رسند.

Pitting فرورفتگیهای کنار ریشه موهای پیوند شده است که بیشتر در پیوند Plug و در روشهای قدیمی که از ۱۲ تا ۲۵ فولیکول در یک panch بزرگ ۴ میلی متری در جاگذاری می شد، اتفاق می افتاد. روش FUT از این عارضه جلوگیری کرده است.

Tenting نادر است و بیماران متوجه آن نمی شوند. این عارضه ناشی از عدم تناسب طول ریشه گرافت و عمق برش جراحی است. باید طول ریشه گرافت و عمق برش جراحی برابر باشد.

Share this post