پیوند ریش و سبیل

پیوند ریش و سبیل

در اینجا نیز تنها از واحدهای تک فولیکولی استفاده می شود. جهت و زاویه کاشت از نمای طبیعی موی بیمار تقلید می شود.

Share this post